Tarih ve Metedolojisi / Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Başkanı   Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK'in yeni kitabı "Tarih ve Metedoloji" çıktı. Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK'i tebrik ediyoruz... İşte kitabın önsözü...     

ÖN SÖZ*

 

 Türkiye'de tarih araştırmaları artan bir hızla yayılmakta ve buna para­lel olarak bu alanla ilgilenen insan sayısı da çoğalmaktadır. Bilindiği gibi üni­versitelerin çeşitli enstitülerinde araştırma ve lisansüstü çalışmalar yapan birçok bilim adamı adayı genç araştırmacı ve öğrenciler için gerekli olan "Ta­rih Araştırmaları El Kitabı" türünden rehber kitaplar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle özellikle genç araştırmacılar, lisans, yüksek lisans ve dokto­ra düzeyindeki tez çalışmalarını hazırlarken izleyecekleri metot konusunda büyük bir sıkıntı çekmektedirler.

Bu durumu yıllardan beri gözlemiş bulunduğumdan bu konuda araştırma yapan gençlere özellikle anlayacakları tarzda bir kitap yazmanın yararlı olacağı­nı düşündüm. Bahsettiğim bu boşluğu doldurmak amacıyla hazırlandığım bu mü­tevazı çalışma tarih ile ilgilenen öğrenci ve genç araştırmacılar için yararlı olacaktır.

Kitap, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Tarih Bölümü ve Eğitim Fakülteleri Sosyal Alanlar Tarihöğ­rencilerinin yapacakları araştırmalarla ve özellikle "Tarih Metodolojisi" veya "Tarih Araştırma Teknikleri" gibi adlarla anılan derslerinde kendilerine yardımcı olacaktır.

Araştırma konusunun seçilmesi, bibliyografyanın belirlenmesi, notların düzen­lenmesi, araştırmanın yazım aşamaları ve diğer teferruatın hazırlanmasını matbaada­ki baskıya kadar adım adım ele alan bu çalışma, aslında sadece tarihçiler için de­ğil, diğer sosyal bilim alanlarıyla uğraşan öğrenci ve araştırmacıların da yararlanabilecekleri bir kaynaktır.

Bu kitabın giriş Bölümünde bilim ve tarih ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş birinci bölümde tarih felsefesi konuları üzerinde durulmuştur. İzleyen bölümlerde sırasıy­la tarihin diğer sosyal ilimlerle ilişkileri, tarihe yardımcı ilimler, tarih araştır­malarında kullanılan kaynaklar, tarihi kaynakların tenkidi, tarihte araştırma meto­du, tarih yazım tarz ve anlayışları ile tarih araştırmasının yazım safhaları işlen­miştir. Kitabın ekler kısmında da çeşitli eserlere ilişkin plan örnekleri, bibliyografya eserleri, başvurulacak müracaat kaynakları ve gerekli olduğuna inandığımız çeşitli örnekler eklenmiştir. Kitabın yöntem bakımından verdi­ği bilgiler kadar, bu örnek ve dokümanların da özellikle araştırmacılara fay­dalı olacağı kanısındayım.

           

Kırıkkale-2014                                                      Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK*Tarih araştırıcıları ve öğrencileri için rehber niteliğinde olan bu çalışmanın ilk baskısı 1993 ikinci baskısı 2001, üçüncü baskısı 2010ve dördüncü baskısı da 2011 yılında yapılmıştır. Bu çalışma özellikle üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin derslerinde ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap olarak hazırlanıp, kullanılmıştır. Tarih bölümü öğrencileri araştırma ödevleri ve tezlerinde eserden yararlanmışlar ve artan üniversite ve öğrenci sayısı nedeniyle de kitap tükendiğinden yeni baskısının yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Bu nedenle elinizdeki bu çalışma gözden geçirilerek geniş ilavelerle beşinci kez yayınlanmaktadır. Çalışmanın beşinci kez yapılan bu baskısı kitabın muhtevası nedeniyle isminin de “Tarih ve Metodolojisi” şeklinde değiştirilmesini gerekli kılmıştır. 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile