Amerika’nın Türklere Haraç Verdiğinin Belgesi

Amerika’nın Türklere Haraç Verdiğinin Belgesi

(Amerika ile Cezayir Garb Ocakları Beyi Hasan Paşa Arasında Yapılan 5 Eylül 1795 tarihli antlaşmanın metni)

Antlaşma 5 Eylül 1795 senesinde Cezayir’de yapıldı. Amerika’yı Joel Barlow temsil etmişti. Antlaşmaya göre Amerika, gerek barış gerekse Cezayir’in elinde olan Amerikalı tutsakların serbest kalmaları karşılığında 2 milyon 274 bin Meksika Doları ödemeye razı olduğu gibi her yıl bu ocağa 12 bin Cezayir altını (21.600 Amerikan doları) veya bunun karşılığında mühimmat vermeyi taahhüt ediyordu .

Amerika’nın Cezayir ile yapmış olduğu bu antlaşmanın metni Türkçe olup aynen şöyledir :

 

Metnin Transkripsiyonu

 

“Sebeb-i tahrîr- ahîdname der sulh-i taife-i Merikân.

Sebeb-i tahrîr-i ahd u amânî ve bâis-i terkîm-i kitâb-ı meymenet ünvânî oldur ki; iş bu bin iki yüz on senesinin mâh-ı saferu’l-hayrın yirmi birinci günü ki yevm-i sebt, cezâyir-i bahr-i muhit’de vâki Merika nâm cezîre de mütemekkin tâife-i Merikanu hâkimi ve zâbiti tarafından hâla dâru’l-cihâd-ı Cezâyîr-i Gârb Ocağı ile akd-i sulh itmeğe mukâlemeye vesile ve vasıta ittihaz idüb tayin olunan Cozef Donalson nâm paşadori gelüp derûn-ı ahidnamede mezkûr olan şurût ve kuyûdun sübûtu üzere hâla devletlü (düstûr-ı mükerrem, müşir-i mufahham sadr-ı nişîn-i serîr-i siyâdet ve mâhi-yi cevr-u adâvet ve hâmi-i ekâlim u memleket) Hasan Paşa (yesserallâhu lehu mâyerumu ve mâ yeşâ) Hazretlerinin huzûr-ı âlilerinde ve cümle erbâb-ı dîvân ve Ocak-ı mansûre ihtiyarları ve asakir-i nusret şiâr mahzarlarında, takviye-i dostluk ve meveddet ve tasfiye-i muhabbet etmeğe mukâleme ve beher sene Cezâyir-i Garb Ocağına 12.000 Cezayîr altunu virmeği deruhte ve iltizâm eylemek ile ahd-i sulh ve va’d-i misak olundu. İmdi iş bu bedel-i sulh zikrolunan 12.000  altun mukâbelesinde ocağımıza ve tersanemize barut ve kurşun ve demir ve top ve bomba mühresi ve bomba taşı ve top taşı ve direk ve seren ve lentine ve komena ve isparçina ve yelken bezi ve katran ve zift ve palekete ve tahta ve lata ve sair mühimmat iktizâ eyledikte ve kendülerine sipâriş olundukta getürülüp cümle sipariş olunan eşyâların bahâları hesâb olunup 12 000 altına müsâvi gelürse fe-neam ve bina ve eğer onların dahi ziyade akçeleri geçer ise kendülere eda ve eğer bizim anlarda daha matlûbumuz kalırsa tamam eylemek üzere kavl-i akd-i sulhumuzdan mukaddem korsanlarımız taife-i mezkür sefayinlerinden ganime aldılar ise red olunmaya, ganememiz olup ve akd-i sulh tarihinden sonra korsanlarımız bir sefinelerini ahzederler ise geriye red olunmak üzere kavl ve akd olunup iş bu mahalle kayd ve tahrîr olundu ki vakt-i hacetde nazar olunup mucibince amel oluna.

Tahriren fî 21 S (Safer) sene 1210 (m. 5 Eylül 1795)”

 


 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile