Ermenilerin yedibinden fazla Müslümanı yakmaları

Ermenilerin yedibinden fazla Müslümanı yakmaları ve üçyüzden fazla genç kadını kaçırmaları, Şehril nahiyesinin Emup köyü ahalisine zülmettikleri.   

İŞTE O BELGE;

 871_21

DH. KMS. 53‑1/24_1

Dâhiliye Nezâreti

Kalem‑i Mahsûs Müdîriyyeti

Târîh 1 Haziran, sene [1]335

Sadâret‑i Uzmâya

1 Haziran, sene [1]335 târîhli ve         numaralı tezkire‑i âcizîye zeyldir. Asâkir‑i Osmâniyye çekildikden sonra Ermeniler tarafından Kınalı, Karahaç karârgâhlarında ve sâ’ir ba‘zı mahallerde İslâmlara karşı yapılan mezâlime ve bir emr‑i vâki‘ husûle getirmek içün kuvâ‑yı külliyye ile hudûdlara yaklaşarak tecâvüz edecekleri anlaşıldığına dâ’ir Erzurum Vilâyeti'nden bu kerre de alınan telgraf‑nâmenin sûreti leffen savb‑ı âlî‑i fahîmânelerine takdîm kılınmış olmağla mündericâtına ve arz u iş‘âr‑ı sâbıka nazaran iktizâsının îfâ ve emr ü inbâ buyurulması bâbında.

 

DH. KMS. 53‑1/24_2

Bâb‑ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Şifre Kalemi

Şifre Telgraf‑nâme

Mahreci

Târîh‑i

Keşîdesi

Kalem'e

Vürûdu

Erzurum

31 Mayıs, sene [1]335

1 Haziran, sene [1]335

 

Asâkir‑i Osmâniyye'nin çekilmesinden yirmibir gün sonra Ermenilerin Kınalı, Karahaç karârgâhlarında ictimâ‘ eden yedibinaltmış İslâmı yakmak sûretiyle itlâf etdikleri ve üçyüzaltmış genç kadını berâberlerinde götürdükleri ve iki ay sonra dahi Şehril nâhiyesinin Emup köyünde üç gün muhârebeden sonra hîçbir şey yapmayacaklarını te’mîn ile ahâlîyi aldatarak teslîm aldıkları binüçyüzotuzüç adamı kâmilen ve altmış genç kadını berâber götürerek haklarında ba‘zı gûnâ mu‘âmele îkâ‘ eyledikleri ve bu hâli delâ’il ü emârâtıyla oraya gelen İngiliz kumandanlarına defe‘âtle beyân ü isbât etmişler ise de kat‘iyyen dinlemeyip havâlî‑i mezkûrenin muvakkaten Ermenilere terki lâzim geleceği ve bu terk keyfiyyeti sulh konferansının netîcesi olmayıp kendi fikirlerince böyle yapılması îcâb edeceği yolunda cevâb aldıkları ve bu yüzden Ermeniler kuvâ‑yı külliyye ile hudûdlara yaklaşarak tecâvüz edecekleri Bâyezîd'e gelmiş olan Nahçıvan'ın Genceli Hacı Cebbârvay‑zâde tarafından ifâde olunduğu Bâyezîd Mutasarrıflığı'nın iş‘ârı üzerine ma‘rûzdur.

Fî 20 Mayıs, sene [1]335

Vâlî

Münir

 

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile