Ermeni tecavüzünden kaçan ahalinin dağlara iltica etti...

Ermeni tecavüzünden kaçan ahalinin dağlara iltica ettiğini gösteren bir belge...

876_21

DH. KMS. 53‑2/12_2

Bâb‑ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Şifre Kalemi

Şifre Telgraf‑nâme

 

Mahreci

Târîh‑i

Keşîdesi

Kalem'e

Vürûdu

Sivas

13 Temmuz, sene [1]335

minh.

Mühim ve müsta‘celdir

İki günden beri Onbeşinci Kolordu Kumandanı Kâzım Karabekir imzâsıyla yekdîgerini müte‘âkıb açık ve şifreli alınan telgraf‑nâmelerde Ermeni müfrezelerinin hudûd civârındaki İslâm köylerinde bir takım cinâyât‑ı fecî‘a irtikâb ederek ahâlî‑i İslâmiyyenin hudûdumuz dâhiline ve kısmen de dağlara ilticâ etdikleri ve son telgrafa nazaran da mezkûr müfrezelerin Pasin ve Karakilise, Armudlu kurâsına gelerek köy civârındaki sırtlara ellerindeki üç kıt‘a topu ta‘biye ederek emniyyet kıt‘alarını hudûda kadar sürdükleri bildirilmekdedir. Şu hâle nazaran oralarda bir fevkal‘âdelik hissolunuyor. Gerçi bu hâlin şimdilik vilâyetimizle alâkası yok ise de mûmâ‑ileyh tarafından alınan dîger bir telgraf‑nâmede dahi İstanbul'dan emir almadıkca seferberlik i‘lânı hakkında cihet‑i Askeriyyeden verilen emrin  infâz edilmemesi ve aksi hâlde müsebbiblerinin mes’ûl olacağı hakkında Nezâret‑i Celîleleri'nden mukaddemâ ta‘mîmen vâki‘ olan iş‘âra muttali‘ olduğundan bahisle bir tehlike vukû‘unda seferberlik i‘lânına salâhiyyetdâr olduğu ve hudûda hîç bir Ermeninin girmesi ve millet‑i İslâmiyyenin ta‘arruzdan masûniyyeti içün iktizâ eden tedâbîrin ittihâzında serbest olduğu hakkında Meclis‑i Vükelâ karârıyla Harbiye Nezâreti'nden kendisine emir verilmiş olmasına mebnî vaktiyle yazılan bu ta‘mîmin geri alınması ve herhangi bir mıntıkaya ta‘arruz vukû‘unda


 

DH. KMS. 53‑2/12_3

Bâb‑ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Şifre Kalemi

Şifre Telgraf‑nâme

 

Mahreci

Târîh‑i

Keşîdesi

Kalem'e

Vürûdu

 

 

 

vereceği seferberlik emrine her kim itâ‘at etmezse dîvân‑ı harb karârıyla mahv u ifnâ edileceği bildirilmekdedir. Cereyân‑ı hâle nazaran oralarca karîben seferberlik i‘lân edileceği istidlâl olunmakdadır. Öyle bir hâl vukû‘unda mezkûr kolordu mıntıkası dâhilinde olan Karahisâr livâsında da bu emrin tatbîk u icrâsı taleb edileceği şübhesizdir. Böyle bir hâl karşısında Nezâret‑i Celîleleri'nin emr‑i ma‘rûzuna ittibâ‘an cihet‑i Askeriyyeden verilecek seferberlik emrinin her hâl ve tehlikeye karşı adem‑i icrâsı mı yoksa mûmâ‑ileyhin bahsetdiği Meclis‑i Vükelâ karârına ve düşman tarafından yeniden bir ta‘arruz vukû‘unda kuvve‑i askeriyye tarafından müdâfa‘ada bulunulması hakkındaki şifreli emir‑nâme‑i Nezâret‑penâhîleri'ne imtisâlen icrâ edilecek harekât‑ı askeriyyeye mu‘âvenet îfâsı mı lâzim geleceği şıklarının te’lîf ve hallinde tabî‘î bir tereddüd hâsıl olmuşdur. Mese’elenin her iki noktadan hâ’iz olduğu müsta‘celiyyet ü ehemmiyyete nazaran sâlifü'l‑arz iş‘ârât‑ı muhtelifenin merkezce te’lîfiyle emr‑i sarîh u kat‘î i‘tâsına müsâ‘ade buyurulması arzolunur.

Fî 12 Temmuz, sene [13]35

Vâlî

Reşid


 

DH. KMS. 53‑2/12_1

Dâhiliye Nezâreti

Kalem‑i Mahsûs Müdîriyyeti

Târîh 13 Temmuz, sene [1]335

Sivas Vilâyetine

(Şifre)

C[evâb‑ı] 12 Temmuz, sene [1]335. Evvelce de teblîğ edildiği vechile Ermeni kuvvetlerinin tecâvüz ü ta‘arruzları hâlinde Orduca harekât‑ı tedâfü‘iyye icrâsı zımnında Ordu Kumandanlığı'na ta‘lîmât‑ı mukteziye i‘tâsı Meclis‑i Vükelâ karârıyla Harbiye Nezâreti'ne teblîğ edilmiş olup bundan seferberlik i‘lânına salâhiyyet i‘tâsı çıkmayacağı tabî‘îdir. Binâenaleyh seferberlik yolunda kumandanlıklar tarafından vukû‘ bulabilecek teblîğâta havâle‑i sem‘‑i i‘tibâr edilmemesi lâzim gelerek iş‘âr‑ı vâlâları üzerine bu kerre dahi îcâbının icrâsı içün Harbiye Nezâret‑i Celîlesi'ne beyân‑ı keyfiyyet kılınmışdır.

Bâ‑emr‑i âlî‑i Nezâret‑penâhî

  

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile