Fransızlar ve onların hizmetinde müstahdem Ermeniler tarafından Maraş'da yapılan şiddet harekatleri

Fransızlar ve onların hizmetinde müstahdem Ermeniler tarafından Maraş'da yapılan şiddet harekatleri

Fransızlar ve onların hizmetinde müstahdem Ermeniler tarafından Maraş'da yapılan şiddet harekatlerinin önlenmesi hususunda Fransız Fevkalade Komiserliği nezdinde teşebbüste bulunulduğuna dâir Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti'nden Sivas, Diyarbekir, Mamuratülaziz vilayetleriyle Urfa, Ayıntab ve Maraş mutasarrıflıklarına çekilen telgraf.
1338.Ca.13

DH.ŞFR 107/12 

DH. ŞFR. 107/12

Bâb‑ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet‑i Umûmiyye Müdîriyyeti

           Umûmî

          Husûsî

Âsâyiş Şu‘besi

(Şifre)

Müsta‘celdir

 

 

14

9

 

14

 

Sivas ve Diyârbekir Vilâyetleriyle Ma‘mûretülazîz Vilâyeti Vekâletine

 

3

3

 

9

 

ve Urfa, Ayntâb Mutasarrıflıklarıyla Maksudlu'da Maraş Mutasarrıflığına

                   

 

Fransızlar ve onların hizmetinde müstahdem Ermeniler tarafından ahîren Maraş'da vukû‘a getirilen mu‘âmelât ve harekât‑ı şiddet ve fecâ‘atkârânenin men‘i hakkında Fransız Fevkalâde Komiserliği nezdinde icrâ kılınan teşebbüsât‑ı mü’ekkede netîcesinde Mösyö Dö Frans tarafından îcâb edenlere telgrafla îfâ‑yı teblîğât olunduğu Hâriciye Nezâreti'nin iş‘ârına atfen bâ‑tezkire‑i sâmiye emr ü izbâr buyurulmuşdur.

Fî 3 Şubat, sene 1336

Nâzır nâmına

 

(imza)

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile