Ermeni katliamından dolayı Erivan'dan Van'a iltica eden Müslümanlar...

Ermeni katliamından dolayı Erivan'dan Van'a iltica eden Müslümanlara yardım edilmesi. 

 

1337.Za.23


DH. KMS. 53-2/88

 

883_21

DH. KMS. 53‑2/88_2

Bâb‑ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Şifre Kalemi

Şifre Telgraf‑nâme

Mahreci

Târîh‑i

Keşîdesi

Kalem'e

Vürûdu

Van

14 Ağustos, sene [13]35

minh.

Ermeni katli‘âmlarından kurtulabilen Erivan müslimânlarından külliyyetli muhâcir geldi. İskân etdim. Epeyce de âlât‑ı zirâ‘iyye verdim. Bunların büyük bir kısmı servet sâhibidir. İdâre içün bir şey istemiyorlar. Bir kısmı da Ermenilerin ta‘arruzları sıralarında yalnız cânlarını kurtararak gelmişlerdir. Bunlar müstemirren yemeklik ve tohumluk talebinde bulunuyorlar. Mümkin ise bir mu‘âvenet îfâsının te’mîn buyurulmasını istirhâm ederim.

Fî 13 Ağustos, sene [13]35

Vâlî

(imza)

 

DH. KMS. 53‑2/88_1

Dâhiliye Nezâreti

Kalem‑i Mahsûs Müdîriyyeti

Târîh 15 Ağustos, sene [13]35

Van Vilâyetine

Şifre

C[evâb‑ı] 13 Ağustos, sene [13]35. İlticâ edenlerin mikdârıyla bunların yemeklik ve tohumluk talebinde bulunanların adedinin dahi serî‘an iş‘âr buyurulması.

www.tarihgazetesi.net

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile