Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı fesatçılar geldiği...

Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı fesatçılar geldiği...

Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı fesatçılar geldiğinin Tiflis Başşehbenderliği'nden bildirilmesi üzerine gerekli tahkikat yapılarak asayişin sağlanması için önlemler alınmasının istendiği...

BEO

298643

26 Aralık 1911

-1349‑(1)

BEO, 298643_1

Bâb‑ı Âlî

Daire‑i Hariciye

Kalem‑i Mahsus

1482

Mahrem

Huzur‑ı Sâmî‑i Hazret‑i Sadâret‑penâhî'ye

Ma‘rûz‑ı çâker‑i kemîneleridir

Ermenilerle meskûn vilâyâtımızda bir karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı fesedenin gönderildiği Tiflis Başşehbenderliği'nden ihbar edilmiş olmakla takayyüdât‑ı lâzımede bulunulması zımnında keyfiyet Dahiliye Nezâreti'ne tebliğ olunduğu ma‘rûzdur. Ol bâbda emr u fermân hazret‑i men lehü'l‑emrindir.

Fî 5 Muharrem sene [1]330 ‑ Fî 13 Kânûn‑ı Evvel sene [1]327 / [26 Aralık 1911]

Hariciye Nâzırı nâmına

Müsteşar

 

BEO, 298643_2

Daire‑i Sadâret

Tahrirât Kalemi

Numara: 2469

Tarih: 5 Muharrem sene [1]330 ‑ 13 Kânûn‑ı Evvel sene [1]327 / [26 Aralık 1911]

Tezkire

Dahiliye Nezâret‑i Celîlesi'ne

Ermenilerle meskûn vilâyâtda bir karışıklık çıkarmak üzere Rusya'dan bazı fesedenin gönderildiği hakkındaki istihbârât Hariciye Nezâret‑i Celîlesi'nden bugün nezâret‑i celîlelerine vaki olan iş‘ârdan malum olmuşdur. Mefâsidin te’sirsiz kalması ve sükûn ve asayişe halel gelmemek esbâbının istihsâli ve gerek Ermenilerin ve gerek sair sunûf‑ı ahalinin menfaat‑i hakikiyeleri revâbıt‑ı vatandaşînin te’yidiyle ilkâât‑ı hariciyenin red ve ibtâlinde olduğuna icab edenlerin iknâ‘ı ve fesad çıkarmak için gelenlerin tahkik‑i hüviyet ve hareketleriyle tahkikât‑ı câriyeye dair buraya malumât‑ı vâzıha verilmesi maddelerinin dahi vilâyât‑ı şarkiye valilerine tavsiyesine himmet.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile