Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki havalisinde bulanan bazı Ermenilerin seferberlik ilanı üzerine...

Van, Bitlis, Erzurum ve Karahisar-ı Şarki havalisinde bulanan bazı Ermenilerin seferberlik ilanı üzerine o havalideki Müslümanların tamamen yok edilmesi maksadıyla bir takım ceraim ika ettikeri haber alındığından, lazım gelen tedbirlerin alınmasına dair Emniyet-i Umûmiye Müdüriyeti'nden Van, Bitlis, Erzurum, Sivas vilayetleriyle Erzincan Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf.

 

DH. ŞFR, 98/228

Bâb-ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet-i Umûmiyye Müdîriyyeti

Umûmî:

Husûsî:

Âsâyiş Şu‘besi

Şifre

Müsta‘celdir.

Van, Bitlis, Erzurum, Sivas Vilâyetleriyle Erzincan Mutasarrıflığına

Vân, Bitlis, Erzurum, Karahisâr-ı Şarkî havâlîsinde bulunan Ermenilerden ba‘zılarının i‘lân-ı seferberî üzerine o havâlîdeki İslâmların tamâmen ifnâ ve izâlesi maksadıyla birtakım cerâ’im îkâ‘ ettikleri ve makâsid-i ihtilâliyye ile Ermeni çeteleri tarafından İslâmlara karşı irtikâb edilmiş olan mezâlim ve fecâyi‘in fâ‘il ve mürettibleri hakkında ta‘kîbât-ı kânûniyye icrâsı muktezî bulunduğu Der-sa‘âdet Dîvân-ı Harb-i Örfîsi Müdde‘î-i Umûmîliği'nden bildirilmiş olmağla bu bâbda serî‘an tahkîkât-ı lâzıme icrâsı ve bu kabîl kıtâl ile maznûnun-aleyh olan Ermenilerin (II) ve bu kabîl cerâ’im erbâbının cezâlandırılmaları için şimdiye kadar tahkîkât icrâ ve dîvân-ı harb-i örfî teşkîl edilib edilmediğinin inbâsı ve evrâk-ı tahkîkıyyelerinin fezlekeleriyle berâber Der-sa‘âdet Dîvân-ı Harb-i Örfîsi'ne tevdî‘ olunmak üzre pey-der-pey irsâli ve postaya evrâk tevdî‘ olundukça telgrafla ma‘lûmât i‘tâsı.

(II) Van Vilâyeti'ne: ve ale'l-husûs Van kıtâlini tertîb ve izhâr eden Vahan Papazyan ve şürekâ’-i cürmü isimlerinin

Fî 19 Nisan sene [1]335

Nâzır Nâmına

İmzâ

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Facebook PaylaşımıTwitter Paylaşımı

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile